Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Akademia Managera

InnerMastering®
(I’M) MANAGER…

… to głęboka ścieżka rozwojowa dla wszystkich osób, które mają już doświadczenie w roli Managera

i chcą rozszerzyć swoją wiedzę o systemowe, holistyczne podejście do zarządzania

na poziomie indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym.

Procesowa i systemowa konstrukcja oraz bardzo precyzyjnie dobrana zawartość programowa powoduje,

że trening InnerMastering® (I’M) Manager jest wszechstronnym, wielopłaszczyznowym, interdyscyplinarnym,

zaawansowanym i nowatorskim produktem.

Punktem startowym na ścieżce I’M MANAGER jest zapoznanie się przez każdego uczestnika programu

z indywidualnym raportem HOPERS®.

InnerMastering®
(I’M) MANAGER…

skupia się na jednostce i na pracy z jednostką. Przygotowuje do pracy 1 na 1

skupia się na relacji jednostka vs. praca z grupami i zespołami. Przygotowuje do pracy w i z grupą/ zespołem.

skupia się na działaniu systemów i relacji jednostki z systemem. Przygotowuje do przekształcania/ harmonizowania dowolnego systemu.

Ramowy program

InnerMastering®
(I’M) MANAGER

- moduł indywidualny
 • Harmonizacja systemu wewnętrznego wg Modelu HOPERS®.
 • Systemowe podejście do zarządzania, czyli kontekst ma znaczenie.
 • Indywidualna praca Managera wg modelu InnerMastering®.
 • Narzędzia używane w indywidualnej pracy z człowiekiem.
 • Systemowe podejście do określania celów.
 • Czynniki budowania kontaktu i zaufania.
 • Praca z postawami EGO i ECO.
 • Wartości i motywacja w pracy.
 • Style myślenia a budowanie relacji z pracownikiem.
 • Talenty i budowanie ścieżki rozwoju.
 • Budowanie odpowiedzialności wynikowej.
 • Efektywność osobista Managera.
 • Wpływ przekonań na zachowania.
 • Narzędzia do pracy z przekonaniami.
 • Nawyki w myśleniu i w działaniu.
 • Praca z obawą w relacjach służbowych.
 • Style przywództwa wg modelu Spectrum Światła©.
 • Zachowania, Emocje, Wartości w pracy indywidualnej z pracownikiem.
 • Sposoby zmiany stanu – wyczerpanie energii osobistej i sposoby radzenia sobie Values Energy™.
 • Praca z dialogiem wewnętrznym.
 • Wzorce językowe w roli Managera.
 • Metafora w codziennej pracy Managera.
 • Indywidualny styl pracy i budowania autorytetu.
Ramowy program

InnerMastering®
(I’M) MANAGER

- moduł zespołowy
 • Proces pracy z zespołami I realizacji projektów wg modelu InnerMastering®.
 • Myślenie systemowe w biznesie.
 • Wartości i motywacja w pracy zespołu.
 • Zarządzanie zespołami rozproszonymi.
 • Poziomy dojrzałości zespołowej wg modelu Spectrum Światła©.
 • Znalezienie punktów przyłożenia dźwigni do skutecznych zmian w zespole.
 • Dopasowanie stylu zarządzania Managera a poziom świadomości pracowników.
 • Zarządzanie wielością projektów.
 • Wzbudzanie odpowiedzialności i zaangażowania w zespole.
 • Znaczenie perspektyw: jak je przyjmować i z nich korzystać.
 • Perspektywy jako narzędzie analityczne.
 • Matryce systemowe w pracy z zespołami.
 • Facylitacja spotkań i praca z metaforą.
 • Narzędzia do planowania działań.
 • Role zespołowe a synergia celów i działania w zespole.
 • Zaufanie jako fundament budowania efektywności zespołu.
Ramowy program

InnerMastering®
(I’M) MANAGER

- moduł systemowy
 • Systemowe zarządzanie organizacją.
 • Myślenie systemowe na ośmiu poziomach złożoności.
 • Poziomy kultur organizacji wg modelu Spectrum Światła©.
 • Klimat i kultura w systemie.
 • Wartości i motywacja w funkcjonowaniu organizacji.
 • Różnorodność kulturowa a spójność zarządzania Managera.
 • Harmonizacja systemu globalne podejście do zarządzania.
 • Zasady działania systemów a zaangażowanie pracowników.
 • Rola Managera w różnych kulturach i kontekstach organizacji.

Badania i raporty

Korzystamy z wielu licencjonowanych i autorskich narzędzi diagnostycznych.

Dobieramy je w zależności od potrzeb i celu projektów rozwojowych.

to rozwojowy model systemowy spersonalizowanych matryc hiperdynamicznych Logowania do Dobrostanu© (Copyright by S.A. Przygoda, 2020.03), powstały z elementów Analizy Transakcyjnej, Psychologii Zorientowanej na Proces (POP), Mapy Poziomów Świadomości wg Davida R. Hawkinsa, teorii Pięciu Przemian w połączeniu z I CING-iem oraz teorii hiperdynamicznych matryc systemowych prof. A.N. Maljuty.

Synergia™

 • Proces moderowany przez to narzędzie redukuje
   i strukturyzuje wewnętrzny dialog strategiczny.
 • Pozwala obserwować jakość i dynamikę powiązań między celami organizacji a ludźmi, którzy odpowiadają za ich wykonanie.
 • Prognozuje skuteczność działań strategicznych. Informuje czy sposób oddelegowania celów oraz stopień zaangażowania ludzi, gwarantują, że cele organizacji zostaną osiągnięte.
 • Dodatkowo w ramach warsztatów jedna wybrana osoba
   z zespołu otrzymuje certyfikat konsultanta ADVISIO.

Synergia™

W badaniu każdy z celów firmy, działu lub zespołu projektowego poddany zostaje swoistej ocenie 360°. Z wypowiedzi osób kluczowych dla realizacji celu płyną informacje
 o stopniu ich zaangażowania w ten cel oraz szansach na jego powodzenie.

Synergia™

Wynikiem badania Synergia™ jest raport  z przeprowadzonej diagnozy.

Values Energy™

Values Energy™ jest badaniem pozwalającym określić rodzaj dominującej energii w autorskim modelu Spectrum Światła© i wewnętrznej motywacji wg modelu C. Gravesa. Badanie  w całości oparte jest o pracę z wartościami osoby badanej i ma charakter kontekstowy. Otrzymane wyniki pozwalają na precyzyjne określenie, jaki rodzaj energii jest aktualnie dominujący w danym kontekście, jak może wyrażać się w realizowanych zadaniach.

CliftonStrengths

Talent według Gallupa,  to naturalnie powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania i reagowania, który może być produktywnie wykorzystany.

Talent różni się od mocnej strony. Silna strona lub mocna strona to umiejętność stałego, bliskiego doskonałości wykonywania konkretnego zadania.

Każdy człowiek posiada 34 talenty. Część z nich jest dominująca, co znaczy, że ujawnia się niemal każdego dnia i w różnych sytuacjach.

CliftonStrengths

Mindsonar®

MindSonar®, to narzędzie badające strategie myślenia.

Bada motywacje  i priorytety.

Odpowiada na pytania:

 • JAK myślę,
 • DLACZEGO zachowuję się̨ w określony sposób i …
 • przed JAKIMI WYZWANIAMI staję w danych okolicznościach.

Mindsonar®

Raport, wskazuje na kilka elementów, ważnych dla budowania i wzmacniania postaw. Praca z wynikami badania pozwala na szybkie zintegrowanie z wew-nętrznym systemem motywacji każdego członka zespołu oraz bardzo precyzyjnie wskazuje, które elementy  stylu myślenia będą wspierały wzajemną współpracę oraz wdrożenie zmiany, a które wymagają dodatkowej pracy.

InnerMastering®
(I’M) MANAGER - korzyści

 • Unikatowe, systemowe podejście do rozwoju kompetencji managerskich na każdym szczeblu organizacji.
 • Dostarczenie konkretnych narzędzi niezbędnych do efektywnego pełnienia roli Managera z perspektywy Pracownika i Organizacji.
 • Holistyczne, transformujące i well – being podejście.
 • Trenerzy i Coachowie z dużym doświadczeniem w zarządzaniu
 • Szerokie spojrzenie na rolę wartości w pracy indywidualnej, zespołowej, w funkcjonowaniu organizacji.

InnerMastering® (I’M) MANAGER
Formularz Kontaktowy

Kontakt Akademia