Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Regulamin InnerMastering® Institute Sp. z o.o.
(Ogólne warunki świadczenia usług)

 1. Niniejsze ogólne warunki dotyczą usług świadczonych przez InnerMastering® Institute Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-627) ul. Krawiecka 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000674526
 2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Klienta i/lub osób wskazanych przez Klienta w szkoleniu/szkoleniach wybranych przez Klienta z katalogu szkoleń oferowanych przez InnerMastering® Institute z o.o., realizowanych wg programów określonych przez InnerMastering® Institute Sp. zo.o., w terminach i miejscach wskazanych przez InnerMastering® Institute Sp. z o.o. Szczegółowy opis dotyczący poszczególnych szkoleń można znaleźć na stronie internetowej InnerMastering® Institute Sp. z o.o. www.innermastering.com.
 3. W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi przez InnerMastering® Institute Sp. z o.o., Klient i/lub osoby wskazane przez Klienta zobowiązane są do poinformowania InnerMastering® Institute Sp. z o.o. o trwającym procesie terapeutycznym, leczeniu psychiatrycznym lub ich niedawnym zakończeniu.
 4. Klient i/lub osoby wskazane przez Klienta uczestniczą̨ w szkoleniach organizowanych przez InnerMastering® Institute z o.o. na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.innermastering.com.
 5. Przed przesłaniem do InnerMastering® Institute z o. o. formularza zgłoszeniowego Klient i/lub osoby wskazane przez Klienta mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Rejestracja tj. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest możliwe przez całą dobę siedem dni w tygodniu.
 7. InnerMastering® Institute z o.o. zobowiązuje się zagwarantować Klientowi i/lub zgłoszonym przez Klienta osobom rezerwację miejsca na wskazanym szkoleniu, o ile w momencie otrzymania zgłoszenia posiadana liczba wolnych miejsc będzie wystarczająca. W przypadku braku miejsc InnerMastering® Institute Sp. z o.o. powiadomi o tym fakcie Klienta oraz zaproponuje Klientowi inny termin szkolenia.
 8. InnerMastering® Institute z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony o fakcie zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakładaną datą rozpoczęcia szkolenia.
 9. W przypadku gdy nowy termin szkolenia nie odpowiada Klientowi, ten zobowiązuje się powiadomić InnerMastering® Institute z o. o., tym samym przekazane zgłoszenie nie będzie wiążące. Jeżeli Klient opłacił szkolenie, środki zostaną zwrócone do 14 dni roboczych.
 10. Klient może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia żadnych kosztów na minimum 7 dni przed początkową datą szkolenia przesyłając InnerMastering® Institute z o. o. pisemną rezygnację na adres e-mail: michal.kinstler@innermastering.com. W przypadku niedochowania powyższego terminu Klient zostanie obciążony ceną szkolenia w 100%.
 11. Nieobecność na szkoleniu Klienta i/lub osób wskazanych przez Klienta nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty całości wynagrodzenia, jak również nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za szkolenie. InnerMastering® Institute z o. o. przewiduje możliwość zastępstwa zgłoszonej osoby na szkoleniu za zgodą InnerMastering® Institute Sp. z o. o.
 12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
Klient, z którym została wcześniej zawarta umowa, może od niej odstąpić poprzez przesłanie do InnerMastering® Institute Sp. z o. o. stosownego oświadczenia. Oświadczenie to może być również złożone drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail michal.kinstler@innermastering.com
 1. InnerMastering® Institute z o. o. niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia przedmiotowego oświadczenia drogą elektroniczną, potwierdzenie jego otrzymania zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, z którego przesłał on oświadczenie o odstąpieniu.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli InnerMastering® Institute z o. o. wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez InnerMastering® Institute Sp. z o. o. utraci prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku zakończenia szkolenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową lub zgodnie z harmonogramem opłat opisanych na stronie innermastering.com w odniesieniu do szkolenia, na które wysłał formularz zgłoszeniowy.
 4. InnerMastering® Institute z o. o. zobowiązuje się do wykonania szkolenia z należytą starannością i według jego najlepszej wiedzy zawodowej.
 5. InnerMastering® Institute z o. o. zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów, które dotyczą bezpośrednio Klienta, uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.
 6. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu naruszenia niniejszego zlecenia wynikającego z przyczyn od niej niezależnych.
 7. Wszystkie materiały szkoleniowe przekazywane Klientowi i/lub osobom wskazanym przez Klienta podczas szkolenia stanowią wyłączną własność InnerMastering® Institute z o. o., Klientowi i/lub osobom wskazanym przez Klienta, którzy otrzymali materiały od InnerMastering® Institute Sp. z o. o. przysługuje prawo do korzystania z nich, wyłącznie zgodnie z wiedzą otrzymaną podczas szkolenia. Materiały szkoleniowe nie mogą być w jakikolwiek sposób rozpowszechniane przez Klienta bez zgody InnerMastering® Institute Sp. z o. o.
 8. Administratorem danych osobowych Klienta jest InnerMastering® Institute z o. o.
 9. Dane osobowe Klienta i/lub osób wskazanych przez Klienta przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności InnerMastering® Institute z o. o.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku, w postaci zdjęcia lub nagrania wideo, w celu umieszczenia go na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych InnerMastering® Institute.