Sygnet logotypu Inner Mastering Institute

Inner Mastering Instytut

Inner Mastering Instytut Harmonizacja Zespołu Człowieka Organizacji

Instytut to ośrodek doradczy, edukacyjny i badawczy specjalizujący się w rozwoju systemowych metod zarządzania oraz szeroko rozumianego rozwoju człowieka. 

Harmonizacja

jest głównym celem Instytutu 

Harmonizacja

hiperkompleksowy, hiperdynamiczny proces naprawczy.

Hiperkompleksowym oznacza, że każde podejmowane działanie musi uwzględniać nie tylko wielość elementów składowych danego systemu, powiązania występujące między tymi elementami i sprzężenia zwrotne, czyli wzajemne wpływy, ale również powiązania z systemami sąsiadującymi (zewnętrznymi), ponieważ „wszystko jest systemem”, a żaden system nie działa w zupełnej izolacji.

Hiperdynamicznym oznacza, że każde, nawet najmniejsze działanie wywołuje natychmiastowe i niewycofywalne skutki, uruchamia reakcję łańcuchową i poza efektem zamierzonym może wywołać ogromną ilość niezamierzonych efektów dodatkowych, dlatego działania powinny być celowe, intencjonalne, adekwatne i świadome.

Procesem oznacza, że konkretne działania są precyzyjnie zaplanowane i realizowane, w ramach etapów ułożonych w określonym porządku.

Naprawczym oznacza, że występujące w danym systemie zjawiska niepożądane lub destrukcyjne (zakłócające lub uniemożliwiające jego efektywne i harmonijne działanie) mają zostać zlikwidowane i zastąpione zjawiskami konstruktywnymi.

Harmonizacja zespołu

cykl interwencji skoncentrowanych na rozwijaniu kluczowych kompetencji, poszerzaniu świadomości indywidualnej oraz wzmacnianiu zaangażowania i synergicznej współpracy.

Zespół tworzą ludzie – jednostki połączone wokół jakiejś idei, jakiegoś celu, zadania lub przedsięwzięcia. Każdy wnosi jakąś energię, jakieś zasoby, zdolności, kompetencje i tworzy jakiś rodzaj wyzwania dla siebie, jak i dla pozostałych.

Mimo iż różnorodność nie jest problemem, lecz zasobem, czasem dochodzi do nieporozumień, napięć, zawirowań lub innych specyficznych zaburzeń energetycznych w zespole. Czasami realizacja zadań jest niemożliwa, zagrożona lub niewystarczająca, a czasami jest osiągana zbyt dużym wysiłkiem lub przy znaczących kosztach fizycznych, mentalnych, psychicznych i emocjonalnych.

Ponieważ punktów zapalnych i punktów odniesień może być naprawdę sporo, harmonizowanie zespołu poprzedza się diagnozą systemową. Dzięki niej określa się optymalne i adekwatne etapy interwencji, jej zakres, porządek, sposób, itd. Uwzględnia się między innymi zależności, powiązania, wpływy, sprzężenia systemowe, zakłócenia, ograniczenia, kulturę, styl zarządczy, zadania, cele, dostępne zasoby i potrzebne narzędzia.

Synergia jest błogosławieństwem i kluczowym warunkiem sukcesu w pracy zespołowej. Aby uzyskać efekty potrzeba zaangażowania każdego członka zespołu, dlatego interwencje są prowadzone w taki sposób, aby motywować cały zespół i jednocześnie stawiać indywidualne wyzwania przed każdą osobą.

Harmonizacja człowieka

proces rozwojowy skupiony na pogłębieniu samoświadomości jednostki, uzyskaniu spójności systemowej oraz wzmocnieniu poczucia wewnętrznej równowagi.

Nadrzędnym celem tego procesu jest przywrócenie równowagi energetycznej i dobrostanu poprzez uruchomienie optymalnych (krótko i długoterminowych) działań naprawczych.

Proces harmonizowania może dotykać wielu sfer bytu, m.in.: mentalnej, psychicznej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej. Rozpoczyna się zawsze od diagnozy indywidualnej, dzięki której można precyzyjnie określić zagadnienia, etapy, mierniki sukcesu, wyzwania i punkty krytyczne. Diagnoza służy również temu, aby odpowiednio zaplanować aktywności oraz dobrać potrzebne narzędzia.

Praca odbywa się zarówno indywidualnie jak i w kontakcie z grupą osób. Opiera się na różnorodnych matrycach oraz dedykowanych konkretnym zagadnieniom narzędziach. Procesowi towarzyszą często mentorzy i konsultanci, którzy na różnych etapach pracy udzielają wskazówek i potrzebnego wsparcia.

Punktami odniesienia są w tym procesie różnego rodzaju wzorce, skrypty, strategie, schematy działania, taktyki, porządki i wiele innych zjawisk wewnętrznych, które tworzą kanwę naszego życia. Efekty kolejnych kroków pozwalają właściwie z każdym dniem podnosić jakość swojego funkcjonowania.

Na wstępie warto mieć świadomość, że czasami możemy doświadczyć chwil wątpliwości, zniechęcenia, rozdrażnienia lub wręcz dyskomfortu, ponieważ niewątpliwie w tej podróży wielokrotnie spotkamy swoje ego.

Harmonizacja organizacji

wieloetapowy projekt prowadzony w określonym porządku procesowym, realizowany jednocześnie na wszystkich poziomach hierarchicznych, skupiony na osiąganiu precyzyjnie określonych celów zgodnie z promowaną kulturą zarządczą.

Projekt rozpoczyna się całościową diagnozą w celu określenia (i/lub potwierdzenia) obszarów problemowych i zjawisk niepożądanych oraz ich przyczyn. W oparciu o te informacje tworzy się precyzyjną mapę projektu wraz z określeniem etapów i aktywności.

Najważniejsze jest opracowanie i skoordynowanie działań skierowanych na procesy zarządcze i ludzi, ponieważ efekty są wprost wypadkową tych działań. Istotnym elementem całości przedsięwzięcia jest utrzymywanie zaangażowania w czasie oraz elastyczne dostosowywanie interwencji do zmieniającej się rzeczywistości procesowej.

Harmonizacja organizacji nie dzieje się w izolacji – procesy produkcyjne trwają w normalnym trybie, a zadania są realizowane zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Harmonizowanie jednostek i zespołów jest naturalną częścią projektu organizacyjnego.

Organizacja jest bytem wielopoziomowym i zawiera wiele uzupełniających się elementów. W prowadzonej przez nas harmonizacji systemowej zajmujemy się przede wszystkim aspektami i procesami zarządczymi, strukturą hierarchiczną, zjawiskami społecznymi, zasobami ludzkimi i kulturą organizacji.

UWAGA: Harmonizowanie organizacji jest naszą autorską metodą pracy stworzoną na bazie wiedzy z zakresu systemowego myślenia. Opiera się na systemowych konstruktach oraz tworzonych na ich bazie narzędziach. Jest systemową alternatywą dla nurtu tworzenia organizacji turkusowych.

Letnia Akademia Coacha

Oraz

Letnia Akademia HR