Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług InnerMastering® Institute Sp. z o.o.

 1. Niniejsze ogólne warunki dotyczą usług świadczonych przez InnerMastering® Institute Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) al. KEN 36 lok. 112B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000674526
 2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Klienta i/lub osób wskazanych przez Klienta w badaniach, szkoleniu/szkoleniach lub innych działaniach rozwojowych wybranych przez Klienta z katalogu działań oferowanych przez InnerMastering® Institute Sp. z o.o., realizowanych wg programów określonych przez InnerMastering® Institute Sp. z o.o., w terminach i miejscach wskazanych przez InnerMastering® Institute Sp. z o.o. Szczegółowy opis dotyczący poszczególnych działań można znaleźć na stronie internetowej InnerMastering® Institute Sp.o.o. www.innermastering.com
 3. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi przez InnerMastering® Institute Sp. z o.o., Klient i/lub osoby wskazane przez Klienta zobowiązane są do poinformowania InnerMastering® Institute Sp. z o.o. o trwającym procesie terapeutycznym, leczeniu psychiatrycznym lub ich niedawnym zakończeniu.
 4. Klient i/lub osoby wskazane przez Klienta uczestniczą ̨w działaniach rozwojowych organizowanych przez InnerMastering® Institute Sp. z o.o. na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.innermastering.com
 5. Przed przesłaniem do InnerMastering® Institute Sp. z o. o. formularza zgłoszeniowego Klient i/lub osoby wskazane przez Klienta mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Rejestracja tj. przesłanie formularza zgłoszeniowego jest możliwe przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
 7. InnerMastering® Institute Sp. z o.o. zobowiązuje się zagwarantować Klientowi i/lub zgłoszonym przez Klienta osobom rezerwację miejsca we wskazanym sdziałaniu rozwojowym, o ile w momencie otrzymania zgłoszenia posiadana liczba wolnych miejsc będzie wystarczająca. W przypadku braku miejsc InnerMastering® Institute Sp. z o.o. powiadomi o tym fakcie Klienta oraz zaproponuje Klientowi inny termin szkolenia.
 8. InnerMastering® Institute Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu działania rozwojowego lub jego odwołania. W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony o fakcie zmiany terminu działania rozwojowego najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakładaną datą rozpoczęcia.
 9. W przypadku gdy nowy termin działania rozwojowego nie odpowiada Klientowi, ten zobowiązuje się powiadomić InnerMastering® Institute Sp. z o. o., tym samym przekazane zgłoszenie nie będzie wiążące. Jeżeli Klient opłacił działanie rozwojowe, środki zostaną zwrócone do 14 dni roboczych.
 10. Klient może zrezygnować z działania rozwojowego bez ponoszenia żadnych kosztów na minimum 7 dni przed początkową datą tego działania przesyłając InnerMastering® Institute Sp. z o. o. pisemną rezygnację na adres e-mail: asia.ramirez@innermastering.com. W przypadku niedochowania powyższego terminu Klient zostanie obciążony ceną działania rozwojowego w 100%.
 11. Zapis pkt.10 nie dotyczy ścieżek rozwojowych I’M, gdzie w przypadku rezygnacji na minimum 7 dni Klient obciążany jest kosztami diagnostyki rekrutacyjnej w wysokości 7% pełnej ceny kursu.
 12. Nieobecność na zajęciach Klienta i/lub osób wskazanych przez Klienta nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty całości wynagrodzenia, jak również nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za działanie rozwojowe. InnerMastering® Institute Sp. z o. o. przewiduje możliwość zastępstwa zgłoszonej osoby na działanie rozwojowe za zgodą InnerMastering® Institute Sp. z o. o. (nie dotyczy to ścieżek I’M)
 13. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli InnerMastering® Institute Sp. z o. o. wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez InnerMastering® Institute Sp. z o. o. utraci prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku zakończenia działania rozwojowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 14. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową lub zgodnie z harmonogramem opłat opisanych na stronie www.innermastering.com w odniesieniu do działania rozwojowego, na które wysłał formularz zgłoszeniowy.
 15. InnerMastering® Institute Sp. z o. o. zobowiązuje się do wykonania działania rozwojowego z należytą starannością i według jego najlepszej wiedzy zawodowej.
 16. InnerMastering® Institute Sp. z o. o. zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów, które dotyczą bezpośrednio Klienta, uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.
 17. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu naruszenia niniejszego zlecenia wynikającego z przyczyn od niej niezależnych.
 18. Wszystkie materiały przekazywane Klientowi i/lub osobom wskazanym przez Klienta podczas działań rozwojowych stanowią wyłączną własność InnerMastering® Institute Sp. z o. o. Klientowi i/lub osobom wskazanym przez Klienta, którzy otrzymali materiały od InnerMastering® Institute Sp. z o. o. przysługuje prawo do korzystania z nich, wyłącznie zgodnie z wiedzą otrzymaną podczas działań rozwojowych. Materiały nie mogą być w jakikolwiek sposób rozpowszechniane przez Klienta bez zgody InnerMastering® Institute Sp. z o. o.
 19. Administratorem danych osobowych Klienta jest InnerMastering® Institute Sp. z o. o.
 20. Dane osobowe Klienta i/lub osób wskazanych przez Klienta przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności InnerMastering® Institute Sp. z o. o.